Lammiiwwan Dhalattoota Qucaa Gaaffiin Eenyummaa Nuu Hin Deebi’in Jira Jedhu

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

WASHINGTON, DC — Sodaa
nageenyaaf jecha maqaan isaanii
akka hin tuqamne kan gaafatan
lammii Qucaa ti kan jedhan namni
tokko uummatichi gaaffii
eenyummaa gaafachuu erga jalqabee
waggoota lakkoofsiiseera jedhan.
Bara 2005 qabee gaaffii kana
dhiyeessaa kan ture ennaa ta’uu
deebiin isaa garuu ajjeechaaf
miidhaawwan ka biroo hedduu ta’uu
dubbataniiru. Har’as raawwatamaa
jira kan jedhan jiraataan kun Yeroo
ammaa gaaffii kana dhaabuu diddan
jechuu dhaan bakka bu’oota
uummataa hidhaa jiru.
Akkaataa hidhaan kun itti
raawwatamus seera biyyattii karaa
eegeen miti jedhu. akka isaan
jedhanitti angawoonni mootummaa
ka naannoo Sanaa nama ofii isaanii
jibbaniif uummata naannoo waliin
nama walii galuu fi dhageettii qabu,
abbaan murtii tokko waraqaa irratti
mallatteessee nama kamiinuu ajaja
hiisisuu danda’u agarsiisanii nama
hidhu jedhu jiraataan kun.
Kanneen hidhamaniifis ajaja mana
murtii hin dhiyeessan jedhan. Kan
hidhaa dhaa wabii dhaan
gadhiisaman obbo Mengisutuu
Gebeyehu haala itti hidhaman ennaa
ibsan ani kan ani hidhame gaaffii
eenyummaa uummata qucaa
ilaalchisee mana maree
Federeeshinii biraa xalayaa fidde
jedhamuu dhaani.
Waa’ee eenuymmaa kana ilaalchisee
uummata kakaasta, maallaqa walitti
qabda jedhanii na hidhan. Yakkaan
shakkameera, Federeeshinii irraa
mootummaa naannoof xalayaa
barreeffame waan harkatti argameef,
waan du’aa kan gaaffii mootummaan
deebii itti hin kennine kaase jechuu
dhaanan hidhame jedhan.
Haala Kanaan erga qabamanii booda
poolisiin haala isaa qorachuuf
guyyoota 14 gaafate jedhan. Poolisiin
mana murtiif ibsa kenneen qorannaa
sana yeroon waan hin xumurreef
manni murtii wabii dhaan kan isaan
gadhiise ta’uu illee dubbataniiru.
Bulchaan aanaa Sanaa obbo Deemaa
shaaraa hidhaan kun maaliif akka
ta’e gaafatamanii namni hidhame hin
jiru jechuun haalan.

Source: Lammiiwwan Dhalattoota Qucaa Gaaffiin Eenyummaa Nuu Hin Deebi’in Jira Jedhu

Leave a Reply