Miseensii SHGS ABO Shira Gartuu Maqaa SHGS-ABO’tiin Dalagamaa Jiru Balaaleeffatan.

SHARE THIS/QOODI
  •  
  •  
  •  
  •  

J/Jabeessaa Gabbisaa Miseensa Shanee Gumii-Gumii Sabaa ABO fi gaafatamaa Damee Dantaa Siyaasaa ABO, Jalqabarraa ka’ee waan Heera ABOtin ala maqaa “Koree Hoji-Raawwachiiftuu ABO” jedhuun deemaa ture, akka mormaa ture quba qabna. Qaboo yaa’ii maqaa “KHR” ABOtin boordii filannoo galee, gargachi nu gahe irrattis garaagarummaa qabu, gaafasuma ifatti qabsiifatee jira. Sanumaayyuu kan mallatteesse, qaboo-yaa’ii boordii filannootif galu ta’uu isaa osoo hinbeekni, ” xalayaa koree seeraafi too’annoofi galuudha!” Jedhameeti mallatteessuu dandahe!
Sana boodas, Wal-dhibdeen jaarmiyaa keessaa akkaataa seeraafi Dambii keessoo dhaabatti akka furamu, dhiibbaa gama isaa godhaa ture, gaafa ifaajjin isaa sun dhaggeettii dhabu, Dhaaba isaaf( HD-ABOti) gaafa guyyaa 24/11/2020 ejjannoo isaa xalayaan ibsatee, gaafa guyyaa 25/11/2020 immoo Bordii Filannoo Itoophiyaatiifis ejjannoo isaa xalayaan beeksisee jira.
Haaluma kanaan, HD-ABO fi miseensota gumii Sabaa ABO waliin qamaan wal-arguudhan, wal-hubannoo irra gahamee jira. Hogganoota ABO gaafas mana hidhaa Sabbataa turan( J/Adii, j/Mikaa’el, j/Kennasaa, j/Gammachuu, j/Lammii fi D/Daawit faa waliinis qamaan wal-argee waliin haasa’uudhan jajjabeessee jira.

J/Jabeessan tarkaanfii jabaataa yeroo murteessatti fudhateef galanni kee bilisummaadha jennaan!
Miseensonnii fi Deeggartootni ABOtis waan kana akkaataa kanaan akka hubattan jenna!
IUOf!

Leave a Reply/Yaada Qabdan Asitti Barreeysaa