Mirga Yaalamuu Daangeessan Malee, Haakima Filataniin Yaalamuu hin murtooyne.

SHARE THIS/QOODI
  •  
  •  
  •  
  •  

Murtii Sobaati!

Haakimoota Hospitaala Landmark’n bakka hidhaa jiranitti haa yaalaman jachuu fii Haakima ifii Filataniin akka Yaalaman Jachuun Garaagarummaa Qaba.
 
  fkn. Haakimni Isaan Filatan Yoo Hospitaala Landmark keessa hin jiran tahe Carraan isaanii Haakima ifiif hin filatiniin Yaalamuuf Dirqamuu isaaniiti jachuu dha. Kanaaf Haakima ifii filataniin akka yaalaman jachuun manni murtii ol’aanaan murteeyse jira jachuun oduun odeeyfamaa jiru oduu Sobaatii fii Afanfaajjii Uumuuf beekaa hafarfamaa jiru tahuun Shakkii hin Qabu.

Murtii Cubbuuti

  Kana Malees Bakkuma hidhaa jiranitti akka Wallaanaman jachuun Murtiin Kennamees Murtii Cubbuu tii fii Mirga Hidhamtoonni Wallaansa Arkachuuf Qaban murtii Daangeeysee dha.

  Kuniis Hidhamtoonni Kun gariin Umriin Kan Guddatan tahuu daran kan Dhibee Akka Sukkaaraa(DM) ,Dhiibbaa dhiigaa,fii Onnee Qaban waan jiraniif. Akkasumas Lagannaa nyaataa Guyyoota 25 caalaaf godhaa jiraniin walqabatee haalli Fayyaa isaanii walxataa waan taheef hordoffii Laboratory,X-Ray dabalatee za a za’aan isaan barbaachisuu dandaya.

   Haa tahuu malee tajaajila waliigalaa akkanaa Hospitaalli yoo hayyamellee mana hidhaa keeysatti dhiheeysuun Akka hin mijjoofne beekkamaa dha. Kana malee yoo haakimoonni hayyamanillee Gurmuu haakimootaa kana hundaaf Dirgoo addaa Hospitaalli haakimootaaf akka Ramadu ykn bahii kafaltii humnaa olii Hidhamtootarratti kan baayyisiu waan taheef Qulqullina Wallaansa Hidhamtoonni Arkachuu Qaban kan gad buusu waan taheef murtiin kun Mirga Hidhamtoonni kun Tajaajila Wallaansaa Guutuu Arkachuuf Qaban Kan daangeeysu Waan taheef Murtiin kun Foyya’uu ykn Akka jijjiiramuu Qabu Wal’nama hin Gaafachiisu.

Leave a Reply/Yaada Qabdan Asitti Barreeysaa