Oolmaa Dhaddachaa Miseensootaaf Hogganoota ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa’faa

SHARE THIS/QOODI
  •  
  •  
  •  
  •  

Oolmaa Dhaddachaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa’faa
_____
Guyyaa har’aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa galmee nama maqansaa Kiisii Qixxumaa jedhamuu jala jiran mana Murtii Federaalaatti dhihaachuu Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tuulii Baayisaa OMN-tti himan.

Amajji 5.2013 hanga guyyaa har’aatti Galmee Kiisii Qixxumaa kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman ilaalchisuun Manni Murtii ragaa dhaggeeffachaa jiraachuu kan himan Obbo Tuulii Baayisaan, “Guyyoota kana hundatti ragaa 11 qofatu dhaggeeffatame. Abbaan Alangaa ragaa namaa baayyinaan 37 dhiheeffachuu akka danda’u himate. Kanaaf ammallee adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin goolabamne” jedhu Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun.

Hidhamtoota siyaasaa kanneen keessaa namni ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa booda hidhame Koloneel Gammachuu Ayyaanaa qofa kan jedhan Obbo Tuuliin, hidhamtoonni Siyaasaa kanneen biroo namoota waggaa tokkoofi walakkaa oliif mana murtiitti deddeebi’aa jiranidha jedhu.

“Himatni isaan ittiin himataman, ABO Shanee waliin hariiroo qabdu, mootummaa fonqolchuuf utuu hojjettanii qabamtan” kan jedhu yoo ta’u, himatamtoota kana keessaa harki caalu hojjettoota mootummaa, ogeessota fayyaa Buufata Fayyaa Aanaa Hawwaa Galaan irraa qabamaniifi Pirezidaantii Mana Murtii Aanaa Noonnoo kan keessatti argamanidha.” jedhu Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa OMN dubbise kun.

Adeemsi ragaa dhaggeeffachuu waan hin xumuramneef, beellamni itti aanu Amajji 27 fi 28tti qabamuus Obbo Tuulii Baayisaa OMN-tti himaniiru.

Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kana dura hidhamanii hidhamuurraa biliisa ta’anii ajaja qaama olaanuutiin ba’anis, yeroo lammaffaaf hidhamanii, Koomishii Poolisii Oromiyaatiin too’atamuun mana Murtiii Aanaa Magaalaa Sulultaatti deddeebi’aa erga turanii booda amma gara Federaalaatti dabarfamuun, mana hidhaa Qiliinxootti dabarfamanii galmee yakkaa jalqaba ittiin himatamanii turanii deebi’anii ammas himatamuu OMN Abukaattoo isaanii kanarraa odeeffateera.

Gama biraatiin, hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Bilxiginnaa Oromiyaa kan Naannoo Yuunvarsiitii Finfinnee bakka Siddisti Kiiloo jiru keessaa baafamanii gara Aanaa Galaanitti dabarfamanii jiran keessaa, qondaaltota ABO Obbo Kennasaa Ayyaanaa fi Obbo Mikaa’eel Booraan dabalatee Obsaa Abdiisaafi Abdukalif Huseen guyyaa kaleessaa Mana Murtii Aanaa Galaanitti dhihaatanii kan turan yoo ta’u, Manni Murtii Aanichaa mirga biliisaan hiikamuu eeguufis, Koomishiiniin Poolisii Oromiyaa ajaja mana murtii diduudhaan akka isaan hin hiikamne taasisee jiraachuu Abukaatoon kun OMN-tti himaniiru.

“Poolisii sadarkaa gadii kan hidhamaan bira jiru, Abbaa Alangaafi manni murtii akka jarri hiikaman fedhii qabaatanii, murtees dabarsaniiru. Koomishiin Poolisii Oromiyaa garuu ammallee akka isaan hin hiikamne taasisee jira” kan jedhan Obbo Tuulii Baayisaa, haalli fayyaa Obbo Kennasaa Ayyaanaa fi Mikaa’eel Booran baayyee Yaaddessaa ta’uu himan.

Dhumarrattis, manni murtii Aanaa Galaan galmee himatamtoota kanaa cufee biliisaan akka hiikaman ajajee mana galmeetti dabarsus, jarri ammallee waan hin hiikamneef adeemsi itti aanu ol iyyannoo fudhachuudha jechuun OMN-tti himaniiru.

Oromia Media Network

Leave a Reply/Yaada Qabdan Asitti Barreeysaa