haalaaf tooftaa diinaa beekanii irra aanuun abshaalummaadha.

Share/Qoodi
  •  
  •  
  •  
  •  

Oromsiis Elemoo Irraa


wayyaaneen bitamtoota abbaa garaatiif ayyaan laallattoota hedduu mindaa kafalteefii akka social media irratti Sabboontootaafii hogganoota Qabsoo oromoo arrabsaniif maqaa xureeysan eega bobbaafte bubbulee jira.

ergamtoonni wayyaaneen bobbaafte kun maqaa jijjiiratanii akkasumas fb garagaraa fayyadamuun hujii walirraa hin cinne gaggeeysaa jiran

gantoonni xurii hawaasaa kun gubbaarra afaan tolfatanii waan saba oromootiif quuqaman iffakkeeysanii wayyaanee haa balaaleeyfatan malee lafa jalaan ajaja goftoolii isaanii ilmaan tigraay irraa itti kenname galmaan gahuuf Halkaniif guyyaa hojjatan.

saroonni gadiigaloon hujii farrummaa irratti ramadaman kun keeysaafuu oromoota roorroon alagaa biyyaa baafte keeysatti osoo hin hafin caasaa diriirfatanii jiran

akeekaaf tooftaan lukkeleen wayyaanee itti hojjatan

1_sabboontootaaf qeerroon oromoo akka ifjibbuufii iftuffatu akkasumas arraba safuu malee ergamtoonni ilmaan tigraay diddigan qaanfatanii ykn sodaatanii social media irratti odeeyfannoo dhugaa akka waliif hin dabarsineef waa postu ykn maxxansuu dhiisan godhuudha

2_sabboontootaaf qabsaawoota oromoo hamilee cabsuun miirri gad aantummaa akka itti dhagayamuufii ‘oromoon waliif hin galtu jachuun abdii kutatan godhuu..

akka kanaan yeroo ammaa kana namoota’ an oromoo miti jachuun abdii kutatanifii kanneen fb jibbanii account isaanii cufatan tokko tokko argaa jirra.

3_fb garagaraatti fayyadamuun oromoota idduutti walshakkiin akka uumamuuf tokkummaan keenya laaffatu maqaa gosaa, amantiif kutaatiin garee qabatanii arrabaaf olola garaa walitti nama hammeeysan gadlakkisuun sabnii keenya diina kallattii tplf dhisee ifii isaatiif walirratti duulu godhuu

4_oduu dharaa dhugaa fakkeeysuun fb isaanii irratti maxxansanii kara biraatiin soba tahuu fb biraatiin dhugoomsanii hawaasni oduu karaa fb dabru akka hifatuuf hin amanne godhuu..

5_waan oromoof yaadaniif quuqaman iffakkeeysuun jaarmayaa qabsoo oromoo fii dhaaba kallacha qabsoo oromoo ABO irratti olola ofuun deeggartootaaf sabboontoonni oromoo akka fb irratti waa’ee ABO post godhuu sodaatan arrabaaf maqaa xureeysuun akka sodaatanii callisan godhuu..

6_ilmaan oromoo qabsoo mirga abbaabiyyaatiif godhaa jiran yoo deeggaranillee akka hamileef damboobaan qabsoo finiinaa jiru irraa qooda fudhachuu dhiisanii callisanii walitti laalan taasisuufii… kkf.

haalaaf tooftaa diinaa beekanii irra aanuun abshaalummaadha.

ergamtoonni wayyaaneen maallaqa guddaa ramaddee duula qabsoo oromoo laaffisuu kanarratti ramadaman kun mindaan gayaan waan ramadamuufiif jacha guyyaa gutuu za’aa 24 dadhabbii malee hujii farrummaa kana hojjachaa haajiraatan malee akka yaadanitti milkaawuu hanqatanii jiraataniis namoota tokko tokko kan seenaa qabsoofii shira diinaa kana hin hubatin ykn sammuu isaanitiin ifii yaaduu hin dandeenye dadhaboo tahan ifjala hiriirsuun isaanii waanuma guyya guyyaan arkaa jirru irraa hubachuun nama hin dhibu.

kanumarraa ka’uun dhugaa dirree jirtu kana hubannee akeeka dhukataa ergamtoota wayyaanee kana fashalsuuf ilmaan oromoo kan quuqamni sabaa itti dhagayamuuf bilisummaaf walabummaa oromoof oromiyaa hawwan martu hifaataaf dadhabbii tokko malee tokkummaan qooda oromummaaf seenaa keenyaa bahuutu nurraa eegama.

yeroo qeerroof qeerreen oromoo murannootaan ifkennanii rasaasa wayyaanee gara jabeeytii naasuu namummaa namaaf hin qabne dura dhaabbatanii lubbuu isaanii qaalii jijjiirraa hin qabne wareeguun hadhaa shakaraata lubbuu dhandhamaa jiran kanatti nuti keeysaafuu sabboontoonni oromoo biyya ambaa keeysa jiraattan rasaasa wayyaanee dura dhaabbattanii qabsaawuun hafnaan ergamtuu wayyaanee tahuun haqaaf dhugaa saba keeysanii awwaaluuf ifirratti duluun isiniif salphinaaf yakka seenaa keeysatti dhiifama hin qabne tahuu hubachuu qofa osoo hin taane itti gaafatama seenaaf oromummaa keenya ifirratti beeynee waan dandeeytii keeysa jiruun galaana FXG wayyaanee hudhee liqimsaa jiru kana xumura maayyii itti godhuufu yeroon murannee itti lafaa kaanu boru ykn booda osoo hin taane amma.

Injifannoon Ummata Oromoof!!!!!

Galatoomaa

20/06/17

Oromsiis Elemoo

Leave a Reply